Egyptian goose


Egyptian goose 
12x12 cm
frame 24x24 cm
Watercolour